sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


ODSETKIOdsetki - Definicja


Odsetki: /1/ koszt pozyskania kapitałów klientów dla banku (np. depozytów) lub /2/ przychód wynikający z udostępnienia przez bank kapitałów (np. kredytów).

Różnica pomiędzy odsetkami płaconymi a pobieranymi przez bank to dochód odsetkowy netto, zwany również marżą odsetkową.Odsetki - Wzór


Na wysokość odsetek wpływają: (stawki) stopa procentowa (p), wielkość kapitału (k) i czas (t), na jaki został on udostępniony. Istotny jest również zastosowany kalendarz naliczania odsetek, który określa liczbę dni w roku (d) użytą do obliczeń. W zależności od przyjętego rozwiązania może być to 360 lub 365 dni. Polskie prawo bankowe nie narzuca żadnego z ww. sposobów, naliczanie odsetek reguluje umowa zawarta między bankiem i klientem.

   k x t x p
-------------   =   odsetki
    100 dOdsetki - Rodzaje


W prawie podatkowym odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych są naliczane według wzoru zaproponowanego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.
Odsetki ustawowe stanowią formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych.
W przypadku zastrzeżenia odsetek wyższych niż ustawowa maksymalna ich wysokość, klauzula taka nie wywoła skutków prawnych, a stronie należą się odsetki maksymalne.dodatek Excel - odsetki ustawowe, podatkowe, maksymalne, umowne, wynagrodzenie netto, kwota slownie, kursy NBP, sprawdzanie nr rachunku bankowego

formuła Excel obliczająca odsetki :
- odsetki ustawowe,
- dodatkowa obowiązkowa rekompensata za niedotrzymanie terminu płatności,
- odsetki maksymalne,
- odsetki podatkowe,
- odsetki umowne,
- odsetki lombardowe,
inne formuły w Excel :
- netto/brutto kalkulator wynagrodzeń,
- kwota (liczba, cyfra) słownie
- w języku angielskim - niemieckim - francuskim
- rosyjskim
- sprawdzanie rachunku bankowego
- adres Urzędu Skarbowego
Wyróżnia się:

 • odsetki proste - obliczane od kapitału po okresie oprocentowania, pobierane po ich naliczeniu (od dołu),
 • odsetki składane - po umownym okresie naliczone odsetki dolicza się do kapitału, po kolejnym okresie odsetki obliczane są od ich łącznej kwoty,
 • odsetki naliczane w sposób ciągły, mające zastosowanie np. przy wycenie instrumentów pochodnych (opcji, kontraktów futures itp.)
 • dyskonto - odsetki obliczane są i pobierane z góry.  Odsetki - Zasady naliczania
  Oprocentowanie stałe i zmienne


  Kredyty komercyjne korzystają głównie z oprocentowania prostego, ale może się również zdarzyć, że stopa oprocentowania ulega zmianie w czasie trwania kredytu. Kredyty, w których stopa procentowa nie zmienia się, nazywane są kredytami z oprocentowaniem stałym. Istnieją również pożyczki, których oprocentowanie może ulegać zmianie w zależności od LIBOR i EURIBOR, zazwyczaj w obrębie ustalonego marginesu. Są to pożyczki z oprocentowaniem zmiennym.

  Często stosuje się połączenie zmiennego i stałego oprocentowania kredytów. Stopa oprocentowania może ulegać zmianie w trakcie trwania kredytu, jeśli zostaną wzięte pod uwagę kryteria inne niż te związane ze stałą stopą procentową. Dobrym przykładem byłaby pożyczka z oprocentowaniem przypisanym do konkretnych okresów jej trwania (5% w pierwszym roku, 6% w drugim i 7% w trzecim).  Odsetki - Podstawa prawna


  Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej.
  USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2012.749) • Copyright © 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 SB