sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


Formuła Excel obliczająca wynagrodzenie netto, brutto, ZUS pracodawcy,
ZUS pracownika, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy i inne

Kalkulator Wynagrodzeń 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 (...) 2000
opis funkcji, dostępne polecenia, przykłady zastosowań, instalacjaFunkcja Excel Kalkulator Wynagrodzeń - Opis dodatku i informacje ogólne


Dodatek (program uzupełniający) do programu Excel pakietu Microsoft Office umożliwia korzystanie z zawartej w nim formuły (zawartych w nim funkcji) w sposób analogiczny do funkcji wbudowanych tj. poprzez wpisanie w komórce arkusza kalkulacyjnego stosownego polecenia.

Dodatek kalkulator wynagrodzeń udostępnia polecenie/formułę obliczającą wynagrodzenie netto z brutto oraz brutto z netto z tytułu umów:
- umowa o pracę (z wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe lub bez PPK),
- umowa zlecenie (składki ZUS - tylko ubezpieczenie zdrowotne NFZ),
- umowa zlecenie (składki ZUS - ubezpieczenia: zdrowotne, emerytalne, rentowe, chorobowe),
- umowa zlecenie (składki ZUS - ubezpieczenia: zdrowotne, emerytalne, rentowe), oraz koszty
  wynagrodzenia ponoszone przez pracodawcę/zleceniodawcę
(koszty ZUS płatnika składek)
  zgodnie z obowiązującymi: stanem prawnym i stopami procentowymi na przestrzeni ich
  obowiązywania (tabela od roku 2000 do 2022).

Jak obliczyć kwotę netto/brutto w programie Microsoft Excel ?

Dzięki dodatkowi Kalkulator Wynagrodzeń wystarczy, że wpiszesz formułę a kwota wynagrodzenia netto/brutto liczy się 'sama' !!!

Możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !Kalkulator Wynagrodzeń 2022-2000 formuła Excel - Składnia polecenia:UMOWA O PRACĘ (netto z brutto i brutto z netto)

=nuop(kwota_brutto;data) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę.

=nuop(kwota_brutto;data;dni_choroby) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę dla pracownika z absencją z powodu choroby. Formuła uwzględnia 80% chorobowego za dni absencji.

=nuop(kwota_brutto;data;dni_choroby;stawka_chor;suma_wyplat;liczba_wyplat) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę z uwzględnieniem sumy wypłaconego w roku wynagrodzenia i limitu składek ZUS. suma_wyplat - suma brutto poprzednich wypłat w roku. liczba_wyplat - liczba poprzednich wypłat w roku.

=nuop(kwota_brutto;data;dni_choroby;stawka_chor;suma_wyplat;liczba_wyplat;KUP;bezKW)
w przypadku podania siódmego argumentu funkcja zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę z uwzględnieniem innych niż standardowe wskazanych kosztów uzyskania przychodów. "B" - koszty podwyższone pracownika dojeżdżającego z innej miejscowości. Możliwe jest także podanie konkretnej kwoty miesięcznych KUP;
Podanie ósmego argumentu (cyfra 1) spowoduje nie uwzględnianie w wyliczeniach kwoty wolnej od podatku.

=nuop(brutto;data;dni_ch;stawka_ch;suma_w;liczba_w;KUP;bezKW;zPPK;StawkaPPKu;StawkaPPKp)
funkcja domyślnie nie uwzględnia wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych, w przypadku przystąpienia pracownika do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) jako dziewiąty argument funkcji należy podać cyfrę 1,
10 argument - stawka wpłaty do PPK finansowanej przez uczestnika - należy ją podać jeżeli jest inna niż stawka podstawowa,
11 argument - stawka wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający - należy ją podać jeżeli jest różna od stawki podstawowej.

=nuop(brutto;data;dni_ch;stawka_ch;suma_w;liczba_w;KUP;bezKW;zPPK;St_PPKu;St_PPKp;bezUDKŚ)
Polski Ład 2022 - funkcja domyślnie uwzględnia ulgę dla klasy średniej, w przypadku zawnioskowania pracownika o jej niestosowanie jako dwunasty argument funkcji należy podać cyfrę 1

=nuop25(kwota;data) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z ulgą dla osób do 26 roku życia (bez pobierania zaliczki na podatek dochodowy PIT)

=nuopp(kwota;data) zwraca kwotę netto wynagrodzenia obliczoną bez uwzględniania KUP (zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu) i kwoty wolnej z opodatkowania (np. premia dla pracownika)

=nuopp25(kwota;data) zwraca kwotę netto wynagrodzenia obliczoną bez uwzględniania KUP (zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu) i kwoty wolnej z opodatkowania (np. premia dla pracownika) z uwzględnieniem zerowego PITu dla pracowników do 26 roku życia.

=buop(kwota;data) zwraca wynagrodzenie brutto z kwoty netto (umowa o pracę)

=buop(kwota;data;KUP;bezKWP;zPPK;StawkaPPKu;StawkaPPKp) podanie trzeciego argumentu ("A", "B" lub konkretnej kwoty) spowoduje uwzględnienie w wyliczeniach kosztów uzyskania przychodów standardowych, podwyższonych lub dowolnych innych;
Podanie czwartego argumentu (cyfra 1) spowoduje nie uwzględnianie w wyliczeniach kwoty wolnej od podatku;
jeżeli pracownik przystąpił do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) należy podać piąty argument (cyfrę 1);
6 argument - stawka wpłaty finansowanej przez uczestnika - należy podać jeżeli jest inna niż stawka podstawowa;
7 argument - stawka wpłaty finansowanej przez podmiot zatrudniający - należy podać jeżeli wyższa od stawki podstawowej.

=buop(kwota;data;KUP;bezKWP;zPPK;StawkaPPKu;StawkaPPKp;bezUDKŚ) Podanie ósmego argumentu (cyfra 1) spowoduje nie uwzględnianie w wyliczeniach ulgi dla klasy średniej Polski Ład 2022

=buop25(kwota;data) zwraca kwotę brutto wynagrodzenia pracownika w wieku do 26 lat

=buopp(kwota;data) zwraca kwotę brutto premii dla własnego pracownika (bez uwzględniania KUP i kwoty wolnej)

=buopp25(kwota;data) zwraca kwotę brutto premii dla własn. pracown. (bez uwzg. KUP i k. wolnej) z uwzględnieniem zerowego PIT'u dla młodych do 26 lat


UMOWA ZLECENIE (netto z brutto i brutto z netto)

=nuz(kwota;data) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając jedynie składki ZUS z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego NFZ.

=nuz_25(kwota;data) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając ulgę dla osób do 26 roku życia (bez zaliczki na podatek dochodowy PIT).

=nuzz(kwota;data) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczeń: zdr, em., ren., ch.).

=nuzz(kwota;data;0) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczeń: zdr, em., ren.).

=nuzz(kwota;data;;0) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczeń: zdr, em., ren., ch.) bez uwzględnienia limitu podstawy składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

=nuzz(kwota;data;;0;zPPK;StawkaPPKu;StawkaPPKp) funkcja domyślnie nie uwzględnia wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych, w przypadku przystąpienia zleceniobiorcy do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) jako piąty argument funkcji należy podać cyfrę 1,
6 argument - stawka wpłaty do PPK finansowanej przez uczestnika - należy ją podać jeżeli jest inna niż stawka podstawowa,
7 argument - stawka wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający - należy ją podać jeżeli jest różna od stawki podstawowej.

=nuzz25(kwota;data) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając składki ZUS i ulgę podatkową dla osób w wieku 25 lat i mniej.

=nuzz25(kwota;data;0) w przypadku podania cyfry zero jako trzeciego argumentu funkcja dokona obliczeń bez uwzględnienia składek na ubezpieczenie chorobowe.

=buz(kwota;data) zwraca kwotę brutto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego NFZ).

=buz_25(kwota;data) zwraca kwotę brutto świadczenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając ulgę dla osób do 26 roku życia (bez zaliczki na podatek dochodowy PIT).

=buzz(kwota;data) zwraca kwotę brutto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczeń: zdr, em., ren., ch.).

=buzz(kwota;data;0) zwraca kwotę brutto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczeń: zdr, em., ren.).

=buzz(kwota;data;;0) zwraca kwotę brutto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczeń: zdr, em., ren., ch.) bez uwzględnienia limitu podstawy składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

=buzz(kwota;data;;;zPPK;StawkaPPKu;StawkaPPKp) jeżeli zleceniobiorca przystąpił do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) należy podać piąty argument (cyfrę 1);
6 argument - stawka wpłaty finansowanej przez uczestnika - należy podać jeżeli jest inna niż stawka podstawowa;
7 argument - stawka wpłaty finansowanej przez podmiot zatrudniający - należy podać jeżeli wyższa od stawki podstawowej.

=buzz25(kwota;data) zwraca kwotę brutto świadczenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając składki ZUS i ulgę podatkową dla osób w wieku 25 lat i mniej.


UMOWA O DZIEŁO (netto z brutto i brutto z netto)

=nuod(kwota;data;stawka) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło. Można podać stawkę podatku (domyślnie 20%).

=buod(kwota;data;stawka) zwraca kwotę brutto wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło. Można podać stawkę podatku (domyślnie 20%)


SKŁADKI ZUS, KOSZT PŁATNIKA SKŁADEK (PRACODAWCY, ZLECENIODAWCY)

=kplatn(kwota;data) zwraca sumę składek ZUS finansowanych przez płatnika/pracodawcę (koszty pracodawcy obejmują ubezpieczenia: em., ren., wyp., f.pr., fgśp).

=kplatn(kwota;data;suma_wyplat) zwraca sumę składek ZUS finansowanych przez płatnika/pracodawcę z uwzględnieniem sumy wypłaconego w roku wynagrodzenia i limitu składek ZUS. suma_wyplat - suma brutto poprzednich wypłat w roku.

=kplatn(kwota;data;suma_wyplat;stawka_wypadkowa) w przypadku podania czwartego argumentu funkcja do wyliczeń użyje podanej stawki składki ubezpieczenia wypadkowego

=kplatn(kwota;data;suma_wyplat;stawka_wypadkowa;zPPK;stawka_PPKp) funkcja domyślnie nie uwzględnia wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe, w przypadku przystąpienia pracownika do PPK jako piąty argument funkcji należy podać cyfrę 1,
6 argument - stawka wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający - należy ją podać jeżeli jest różna od stawki podstawowej.

=zpracown(kwota;data) zwraca sumę składek ZUS finansowanych przez pracownika (obejmuje ubezpieczenia: em., ren., ch.).

=bzkplatn(kwota;data;suma_wyplat;stawka_wypadkowa) zwraca kwotę brutto z całkowitego kosztu płatnika (pracodawcy/zleceniodawcy). Podanie sumy poprzednich wypłat i stawki ub. wypadkowego jest opcjonalne i można je pominąć podając jedynie kwotę i datę.


WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY I ZASIŁEK CHOROBOWY

=bwch(kwota;data;dni;stawka) zwraca wynagrodzenie brutto za dni choroby z kwoty nie pomniejszonej o ubezpieczenia społeczne (z średniego wynagrodzenia brutto).

=bwchbz(kwota;data;dni;stawka) zwraca wynagrodzenie brutto za dni choroby z kwoty pomniejszonej o ubezpieczenia społeczne (z podstawy zasiłku).

=nzch(kwota;data;dni;stawka) zwraca zasiłek chorobowy netto z kwoty nie pomniejszonej o ubezpieczenia społeczne.

=nzch(kwota;data;dni;stawka;1) zwraca zasiłek chorobowy netto, z kwoty nie pomniejszonej o ubezpieczenia społeczne, uwzględniając kwotę zwolnioną z opodatkowania.

=nzchbz(kwota;data;dni;stawka) zwraca zasiłek chorobowy netto z kwoty pomniejszonej o ubezpieczenia społeczne.

=nzchbz(kwota;data;dni;stawka;1) zwraca zasiłek chorobowy netto z kwoty pomniejszonej o ubezpieczenia społeczne uwzględniając kwotę zwolnioną z opodatkowania.Pobieranie dodatku Płace w Excel i odnośniki do innych funkcji dodatkowych


pobierz dodatek Excel - kalkulator wynagrodzeń netto brutto

Zobacz inne formuły w Excelu:
- adresy Urzędów Skarbowych w Polsce,
- kwota słownie w języku polskim,
- kwota słownie w języku angielskim,
- kwota słownie w języku niemieckim,
- kwota słownie w języku francuskim,
- kwota słownie w języku rosyjskim,
- sprawdzanie rachunku bankowego, pesel, regon, NIP, dowodu os.,
- kalkulator odsetek podatkowych ZUS, VAT, PIT, PCC, etc. 1998-2022
- kalkulator odsetek ustawowych 2022, 2021, 2020, 2019 ... 1990
- kalkulator 40, 70, 100 EUR kary za nieterminową płatność 2013-2022,
- kalkulator odsetek umownych dowolne własne,
- kalkulator odsetek maksymalnych 2006-2022,
- kalkulator walutowy kurs średni NBP walut obcych tabela A,
- kalkulator walutowy kurs średni NBP walut obcych tabela A i B,
- kalkulator odsetek lombardowych (wg stóp kredytu lombardowego NBP)
Kalkulator wynagrodzeń formuła Excel - Przykłady użycia


Rys. 1. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia formuły / funkcji obliczającej wynagrodzenie netto (umowa o pracę) podając dane (kwota brutto; data) bezpośrednio w formule.

przykład 1 - netto/brutto umowa o pracę (kalkulator wynagrodzeń) - obliczanie w Excel - dane bezpośredniow formule

Rys. 2 i 3. Fragmenty arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Przykłady użycia funkcji obliczającej wynagrodzenie brutto podając w formule adresy komórek (kwota netto; data).

przykład 2 - netto/brutto umowa zlecenie z ZUS (kalkulator wynagrodzeń) - obliczanie w Excel - dane w innych komórkach

przykład 3 - netto/brutto umowa o pracę (kalkulator wynagrodzeń) - obliczanie w Excel - dane w innych komórkach

Rys. 4. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia formuły / funkcji obliczającej wynagrodzenie netto z uwzględnieniem wysokośći i ilości poprzednich wypłat w roku podatkowym, limitu składek emerytalnej i rentowej ZUS, skali potkowej oraz kwoty wolnej od podatku (kwota brutto; data;;;suma brutto poprzednich wypłat;ilość poprzednich wypłat).

przykład 4 - wynagrodzenie netto z uwzględnieniem sumy poprzednich wypłat - obliczanie w Excel - dane w innych komórkach

Rys. 5. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia formuły / funkcji obliczającej koszt składek ZUS finansowanych przez płatnika składek (ZUS pracodawcy / zleceniodawcy) podając w formule adresy komórek (kwota brutto; data).

przykład 5 - koszty ZUS płatnika/pracodawcy/zleceniodawcy (kalkulator wynagrodzeń) - obliczanie w Excel - dane w innych komórkachKalkulator Wynagrodzeń - Instalacja dodatku do programu Microsoft ExcelInstalacja dodatku przebiega w trzech etapach:

1.) KOPIOWANIE dodatku do katalogu z dodatkami,

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:
Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> Przeglądaj...
Adres okna, które się otworzy wskazuje domyślny katalog z dodatkami.
W większości przypadków domyślną lokalizacją dodatków jest:
C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki\
Proszę się upewnić, że katalog z dodatkiem jest na liście Zaufanych lokalizacji. W razie konieczności proszę go dodać ( Plik -> Opcje -> Centrum zaufania -> Ustawienia Centrum zaufia... -> Zaufane lokalizacje -> Dodaj nową lokalizację... ).


2.) ODBLOKOWANIE dodatku,

Aby odblokować dodatek należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku dodatku i wybrać:
Właściwości -> zaznaczyć Odblokuj -> wcisnąć Zastosuj -> i OK.


3.) UAKTYWNIENIE w programie Excel.

Wybierz Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> W polu dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować, wciśnij OK.


Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz skoroszyt programu Excel dodatkowe funkcje (kalkulator płac / wynagrodzeń netto brutto) będą aktywne.


Uwaga !
Proszę nie 'otwierać' dodatku przez dwuklik.
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla . Jeżeli nie ma możliwości zmiany rozszerzenia dodatku ( system nie pokazuje rozszerzeń plików ), trzeba zmienić jego konfigurację. Można to zrobić wchodząc do Panel sterowania -> Opcje folderów zakładka Widok poprzez odznaczenie pola wyboru przy Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.Copyright © 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 SB